เริ่มต้นกับ Webhosting

             จากการที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีนโยบายในการให้บริการ พื้นที่ เพื่อจัดทำเว็บไซด์ ให้กับทางหน่วยงาน บุคลากร รวมถึงนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซด์ เพื่อเป็นการสนับสนุนในการให้บริการทางวิชาการ และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ พวกเรา ชาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อไป

ทีมผู้ดูแล Webhosting

สัมฤทธิ์  ฤทธิภักดี

 

สมชาย วนะธนศิลป์

 

จตุพร ชูช่วย

หัวหน้าโครงการ


 • รายละเอียดการให้บริการ

  Updated: 03 สิงหาคม 2559

  1. ให้บริการสำหรับ หน่วยงาน ชมรม บุคลากร นักศึกษา เพื่อจัดทำเว็บไซด์ หรือ มีพื้นที่สำหรับดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

  2. การให้บริการเว็บไซด์ สำหรับหน่วยงาน หรือ ชมรม จะให้บริการ 1 เว็บไซด์ 1 หน่วยงาน 1 ฐานข้อมูล

  3. การให้บริการพื้นที่และ Bandwidth ที่เกิน ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเป็นรายๆ โดยผ่านคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์

  4. กรณีมีข้อร้องขอในการขอพื้นที่ มากกว่า 1 เว็บไซด์ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ โดยผ่านคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์