เอกสาร / คู่มือ / ระเบียบการใช้บริการ


 • แบบฟอร์มขอใช้บริการและขั้นตอนการขอใช้บริการ

  Updated: 03 สิงหาคม 2559

  1. ดาว์นโหลดแบบฟอร์มและเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการพื้นที่ Web Hosting
  2. อ่านรายละเอียดพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
  3. ดำเนินการส่งแบบฟอร์ม (เฉพาะแบบฟอร์ม) มายังหัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
  4. ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
  5. เมื่อทำการติดตั้งพร้อมให้บริการทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการส่ง Username และ Password เพื่อให้ท่านใช้งานต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์

   

   

 • คู่มือการใช้งาน

  Updated: 03 สิงหาคม 2559


      1. คู่มือการใช้งาน Joomla
      2. คู่มือการใช้งาน Ftp
      3. คู่มือการใช้งาน DirectAdmin
      4. คู่มือการใช้งาน CMSMS